Hierarchical Interdisciplinary Topic Detection Model for Research Proposal Classification

Published in TKDE, first revision, 2022

Recommended citation: Meng Xiao, Ziyue Qiao, Yanjie Fu, Hao Dong, Yi Du, Pengyang Wang, Hui Xiong, Yuanchun Zhou, "Hierarchical Interdisciplinary Topic Detection Model for Research Proposal Classification." TKDE, first revision, 2022.

Use Google Scholar for full citation