RPT: Toward Transferable Model on Heterogeneous Researcher Data via Pre-Training

Published in IEEE Transactions on Big Data, 2022

Recommended citation: Ziyue Qiao, Yanjie Fu, Pengyang Wang, Meng Xiao, Zhiyuan Ning, Yi Du, Yuanchun Zhou, "RPT: Toward Transferable Model on Heterogeneous Researcher Data via Pre-Training." IEEE Transactions on Big Data, 2022.

Use Google Scholar for full citation